ކުޅި ބޯކިބާ
ވަގުތު: 1 ގަޑި 5 މިނެޓް
havaadhulee bis
ހަވާދުލީ ބިސް
ވަގުތު: 50 މިނެޓް
keemiyaa
ކީމިޔާ – އޮށްކީމިޔާ
ވަގުތު: 40 މިނެޓް
suji recipe
ސޫޖީ
ވަގުތު: 35 މިނެޓް
saagu bondibai
ސާގު ބޮނޑިބަތް
ވަގުތު: 45 މިނެޓް
zileybi
ޒިލޭބި
ވަގުތު: 50 މިނެޓް
kulhimas
ކުޅިމަސް
ވަގުތު: 30 މިނެޓް
caramel pudding
ކްރީމް ކެރަމަލް ޕުޑިން
ވަގުތު: 1 ގަޑި 20 މިނެޓް
chili paste
ޗިލީ ޕޭސްޓް
ވަގުތު: 2 ގަޑި 35 މިނެޓް
saagu kandhi
ސާގު ކަނދި
ވަގުތު: 40 މިނެޓް
bis riha recipe
ބިސް ރިހަ
ވަގުތު: 30 މިނެޓް
riha folhi
ރިހަފޮޅި
ވަގުތު: 35 މިނެޓް
bajiyaa
ބަޖިޔާ
ވަގުތު: 1 ގަޑި
ބިސް ކީމިޔާ
ވަގުތު: 55 މިނެޓް
ފުރައިޑް ރައިސް - ތަރުކާރީ
ވަގުތު: 30 މިނެޓް
anbu lassi
އަނބު ލައްސީ
ވަގުތު: 10 މިނެޓް
mas bai recipe
މަސްބަތް
ވަގުތު: 45 މިނެޓް
banbukeyo riha recipe
ބަނބުކެޔޮ ރިހަ
ވަގުތު: 45 މިނެޓް
aluvi riha recipe
އަލުވި ރިހަ
ވަގުތު: 30 މިނެޓް
paan pudding recipe
ޕާން ޕުޑިން
ވަގުތު: 50 މިނެޓް
gabulhi boakiba recipe
ގަބުޅި ބޯކިބާ
ވަގުތު: 1 ގަޑި
lonumirus recipe
ލޮނުމިރުސް
ވަގުތު: 20 މިނެޓް
theluli banbukeyo recipe
ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ
ވަގުތު: 1 ގަޑި 10 މިނެޓް
rihaakuru folhi recipe
ރިހާކުރު ފޮޅި
ވަގުތު: 25 މިނެޓް
1
2