ބިސް ރިހަ

ބިސް ރިހަ

 

ބިސް ރިހަ

ރިހަޔަކީ މެންދުރާއި، ރޭގަނޑުގެ ނާސްތާގައިދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކާނާއެކެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު އެތައް ވައްތަރެއްގެރިހަ ތައްޔާރުކުރާއިރު، ބިސް ރިހަޔަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރިހަޔެކެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 20 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 30 މިނެޓް
bis riha recipe
އިސްތިހާރު
Bubble Tea by Karak

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #