ފުރައިޑް ރައިސް – ތަރުކާރީ

ފުރައިޑް ރައިސް – ތަރުކާރީ

ފުރައިޑް ރައިސް - ތަރުކާރީ

މިއީ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިތައްޔާރު ކޮއްލެވޭނެ، ތައްޔާރު ކޮއްލަން ފަސޭހަ އަދި އަނގަޔަށް މީރު ކެއުމެކެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 20 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 30 މިނެޓް

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #