ލޮނުމިރުސް

ލޮނުމިރުސް

ލޮނުމިރުސް

ލޮނުމިރުހަކީ އާނމު ގޮތެއްގައި ގަރުދިޔަ އާއި ބަތާއިކާއިރު ރަހަ ހެޔޮވަރު ކޮށްލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ކެއުމެކެވެ. ގަރުދިޔައިގެއިތުރުން ރިހާކުރު އަދި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރިހަޔާއި އެކީ ކެއުމަށް  ލޮނުމިރުހަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗެކެވެ.
ލޮނުމިރުހަކީ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ވަރަށް ގިނަދުވަސް ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ކެއުމެކެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ އައިސްއަލަމާރީގައި ކޮންމެހެންވެސް ހުންނަން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 15 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 5 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 20 މިނެޓް
lonumirus recipe
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #