ބިސް ކީމިޔާ

ބިސް ކީމިޔާ

ބިސް ކީމިޔާ

ބިސް ކީމިޔާއަކީ ވަރަށްގިނަ ދިވެހިންނަށް ކަމުދާ ހެދިކާއެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ހަވީރުސައިގަޑިއަށާއި، ރޯދަމަހު ރޯދަވީއްލުމަ ށް ބިސް ކީމިޔާއަކީ މުހިންމު ހެދިކާއެކެވެ.
ބިސް ކީމިޔާގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ، އެއީ މަސްއަޅައިން ހަދާފައި ހުންނަބިސްކީމިޔާއާއި ތަރުކާރީ އެކަނި އަޅައިން ހަދާފާ ހުންނަ ބިސް ކީމިޔާއެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 35 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 20 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 55 މިނެޓް
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #