ޗިލީ ޕޭސްޓް

ޗިލީ ޕޭސްޓް

ޗިލީ ޕޭސްޓް

އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުން ކުޅިކޮށް ކެއުމަށްލޯބިކުރެއެކެވެ. ރެސްޓޯރެންޓަކުން ނުވަތަ އެހެން ތަނަކުން ކާލިޔަސް ކާތަކެތީގައި ކުޅިމަޑުވެއްޖެނަމަ ނޫނީ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލަން ބޭނުންކުރާ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ޗިލީޕޭސްޓް ކަމުގައި ބުނުމަކީ ދޮގަކަށްނުވާނެއެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 5 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 2 ގަޑި 30 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 2 ގަޑި 35 މިނެޓް
chili paste
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #