ރެސިޕީ: ދިވެހި ކެއުން

bajiyaa

ބަޖިޔާ

ބަޖިޔަލަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެ ސުފުރާމަތިފަޅުފިލުވައިދޭ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ބައިވެރިޔާއެވެ. ބަޖިޔަލަކީ އަގަޔަށް މީރުހެދިކާއެއް ނަމަވެސް، ތައްޔާރުކޮށްލަން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާ އެއްޗެކެވެ. ކަންމިހެންއޮތަސް، ބަޖިޔަލަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހިންގެ އެއްވަނަ ޗޮއިސްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ބިސް ކީމިޔާ

ބިސް ކީމިޔާއަކީ ވަރަށްގިނަ ދިވެހިންނަށް ކަމުދާ ހެދިކާއެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ހަވީރުސައިގަޑިއަށާއި، ރޯދަމަހު ރޯދަވީއްލުމަ ށް ބިސް ކީމިޔާއަކީ މުހިންމު ހެދިކާއެކެވެ.
ބިސް ކީމިޔާގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ، އެއީ މަސްއަޅައިން ހަދާފައި ހުންނަބިސްކީމިޔާއާއި ތަރުކާރީ އެކަނި އަޅައިން ހަދާފާ ހުންނަ ބިސް ކީމިޔާއެވެ.

ފުރައިޑް ރައިސް – ތަރުކާރީ

މިއީ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިތައްޔާރު ކޮއްލެވޭނެ، ތައްޔާރު ކޮއްލަން ފަސޭހަ އަދި އަނގަޔަށް މީރު ކެއުމެކެވެ.

mas bai recipe

މަސްބަތް

މަސްބަތަކީ ދިވެހީންގެ ގިނަ ރަހަތަކެއްއެކުވެ މަސްހުނިވެފައިވާ، އޭގެ ރަހަ މީރު ކެއުމެކެވެ. އޭރާ މިހާރުވެސް ދިވެހީންގެތެރޭގައި މަޤުބޫލު ކެއުމެކެވެ.

banbukeyo riha recipe

ބަނބުކެޔޮ ރިހަ

ބަނބުކޭލަކީ އޭގައި އެތަކެއް ކާއެއްޗެއްތައްޔާރުކުރާ ރާއްޖޭގައި ހެދޭ މޫސުމީ ތަރުކާރީއެކެވެ. ބަނބުކެޔޮ ރިހައަކީޒަމާނުންސުރެ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑު މަޤުބޫލުކަމެއް ހޯދައިފައިވާރިހައެކެވެ.
މިއީ ބަތާއި، ރޮއްޓާއެކުވެސް ކާލަންވަރިށްމީރު ރިހައެކެވެ.

aluvi riha recipe

އަލުވި ރިހަ

އަލުވި ރިހައަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލުރިހަ އެކެވެ. މިއީ ރޮއްޓާ އަދި ބަތާއި އެކުވެސް ކާލަން ވަރަތް މީރު ރިހައެކެވެ.

paan pudding recipe

ޕާން ޕުޑިން

ޕާން ޕުޑިން އަކީ މީރު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ.އާންމުކޮށް ދިވެހިން ރޯދަމަހު ރޯދަ ވީއްލަން ޕާން ޕުޑިން ހަދައި އުޅެއެވެ.

gabulhi boakiba recipe

ގަބުޅި ބޯކިބާ

ގަބުޅި ބޯކިބަލަކީ ޒަމާއްނުއްސުރެ  ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ. ގަބުޅީގައިތައްޔާރުކުރާ މި ބޯކިބަލަކީ އަނގަޔަށް މީރު ބޯކިބަލެކެވެ.

lonumirus recipe

ލޮނުމިރުސް

ލޮނުމިރުހަކީ އާނމު ގޮތެއްގައި ގަރުދިޔަ އާއި ބަތާއިކާއިރު ރަހަ ހެޔޮވަރު ކޮށްލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ކެއުމެކެވެ. ގަރުދިޔައިގެއިތުރުން ރިހާކުރު އަދި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރިހަޔާއި އެކީ ކެއުމަށް  ލޮނުމިރުހަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗެކެވެ.
ލޮނުމިރުހަކީ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ވަރަށް ގިނަދުވަސް ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ކެއުމެކެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ އައިސްއަލަމާރީގައި ކޮންމެހެންވެސް ހުންނަން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.

theluli banbukeyo recipe

ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ

ތެލުލި ބަނބުކޭލަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހީން ކައި އުޅޭ ކާނާއެކެވެ. ލުއި ކާނާ އެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ ވެފައިވަނީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗަކަށެވެ. މިޒަމާނާއި ޚިލާފަށް އެވޭލާ ޒަމާނުގައި ބަނބުކެޔޮ ތެލުލަނީ ކާށި ތެލުގައި ނޫނީ ތެލުލާއިރު ކުޑަ ހަކުރުކޮޅެއް ވެސް އަޅައިގެންނެވެ. މިހާރުވެސް، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަކުރު އަޅައިގެން ބަނބުކެޔޮ ތެލުލައެވެ. ފިލާވާޅު ދަސްކުރާއިރުގައްޔާއި، ފިލްމު ބަލާއިރުގައްޔާއި، ފުޓުބޯޅަ މެޗުތައް ބަލާއިރުގައި ވެސް ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ ވެފައިވަނީ އެންމެ މަގުބޫލު ބައިވެރިޔާއަށެވެ.