ރެސިޕީ: ދިވެހި ކެއުން

bis riha recipe

ބިސް ރިހަ

ރިހަޔަކީ މެންދުރާއި، ރޭގަނޑުގެ ނާސްތާގައިދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކާނާއެކެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު އެތައް ވައްތަރެއްގެރިހަ ތައްޔާރުކުރާއިރު، ބިސް ރިހަޔަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރިހަޔެކެވެ.

riha folhi

ރިހަފޮޅި

ރިހަފޮޅިއަކީ ތައްޔާރުކޮށްލަން މާއުދަނގޫ ހެދިކާއެއްނޫނެވެ. ރިހަފޮޅި އަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެމެދުގައިމަގުބޫލު އަދި އެހާމެ މީރުހެދިކާއެކެވެ.

bajiyaa

ބަޖިޔާ

ބަޖިޔަލަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެ ސުފުރާމަތިފަޅުފިލުވައިދޭ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ބައިވެރިޔާއެވެ. ބަޖިޔަލަކީ އަގަޔަށް މީރުހެދިކާއެއް ނަމަވެސް، ތައްޔާރުކޮށްލަން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާ އެއްޗެކެވެ. ކަންމިހެންއޮތަސް، ބަޖިޔަލަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހިންގެ އެއްވަނަ ޗޮއިސްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ބިސް ކީމިޔާ

ބިސް ކީމިޔާއަކީ ވަރަށްގިނަ ދިވެހިންނަށް ކަމުދާ ހެދިކާއެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ހަވީރުސައިގަޑިއަށާއި، ރޯދަމަހު ރޯދަވީއްލުމަ ށް ބިސް ކީމިޔާއަކީ މުހިންމު ހެދިކާއެކެވެ.
ބިސް ކީމިޔާގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ، އެއީ މަސްއަޅައިން ހަދާފައި ހުންނަބިސްކީމިޔާއާއި ތަރުކާރީ އެކަނި އަޅައިން ހަދާފާ ހުންނަ ބިސް ކީމިޔާއެވެ.

ފުރައިޑް ރައިސް – ތަރުކާރީ

މިއީ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިތައްޔާރު ކޮއްލެވޭނެ، ތައްޔާރު ކޮއްލަން ފަސޭހަ އަދި އަނގަޔަށް މީރު ކެއުމެކެވެ.

mas bai recipe

މަސްބަތް

މަސްބަތަކީ ދިވެހީންގެ ގިނަ ރަހަތަކެއްއެކުވެ މަސްހުނިވެފައިވާ، އޭގެ ރަހަ މީރު ކެއުމެކެވެ. އޭރާ މިހާރުވެސް ދިވެހީންގެތެރޭގައި މަޤުބޫލު ކެއުމެކެވެ.

banbukeyo riha recipe

ބަނބުކެޔޮ ރިހަ

ބަނބުކޭލަކީ އޭގައި އެތަކެއް ކާއެއްޗެއްތައްޔާރުކުރާ ރާއްޖޭގައި ހެދޭ މޫސުމީ ތަރުކާރީއެކެވެ. ބަނބުކެޔޮ ރިހައަކީޒަމާނުންސުރެ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑު މަޤުބޫލުކަމެއް ހޯދައިފައިވާރިހައެކެވެ.
މިއީ ބަތާއި، ރޮއްޓާއެކުވެސް ކާލަންވަރިށްމީރު ރިހައެކެވެ.

aluvi riha recipe

އަލުވި ރިހަ

އަލުވި ރިހައަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލުރިހަ އެކެވެ. މިއީ ރޮއްޓާ އަދި ބަތާއި އެކުވެސް ކާލަން ވަރަތް މީރު ރިހައެކެވެ.

paan pudding recipe

ޕާން ޕުޑިން

ޕާން ޕުޑިން އަކީ މީރު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ.އާންމުކޮށް ދިވެހިން ރޯދަމަހު ރޯދަ ވީއްލަން ޕާން ޕުޑިން ހަދައި އުޅެއެވެ.

gabulhi boakiba recipe

ގަބުޅި ބޯކިބާ

ގަބުޅި ބޯކިބަލަކީ ޒަމާއްނުއްސުރެ  ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ. ގަބުޅީގައިތައްޔާރުކުރާ މި ބޯކިބަލަކީ އަނގަޔަށް މީރު ބޯކިބަލެކެވެ.