ރެސިޕީ: ދިވެހި ކެއުން

keemiyaa

ކީމިޔާ – އޮށްކީމިޔާ

ކީމިޔާއަކީ ދިވެހި ސުފުރާތައްމަތިންއާންމުކޮށް ފެންނަ، ހަވީރުސައިގަޑިއަށް އިންސާފުކޮށްލަން މީރު ހެދިކާއެކެވެ.
 އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި ދިވެހިންމިހަދާ ކީމިޔާއާއި ވައްތަރު ހެދިކާއައް ހަދާއުޅެއެވެ.
 ވަޅޯމަސް ބޭނުންކޮއްގެން 'ހެދިކާ' އިންމިގެނެސްދޭ ކީމިޔާ އަޖުމަ ބައްލަވާލައްވާ، މީރުވާނެއެވެ.

suji recipe

ސޫޖީ

ރަވައިގައިތައްޔާރުކުރާ މި ފޮނިބުއިމަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައިވެސް މަގުބޫލުބުއިމެކެވެ. އެހާމެމީރު، ދިވެހިރަހަތައް ގިނަ މިބުއިން ހޫނުކޮށް ނޫނީ ފިނިކޮށްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
 ދިވެހިންގެސުފުރާތަކުގަ ސޫޖީ އަގީ މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ.

saagu bondibai

ސާގު ބޮނޑިބަތް

ސާގަކީ އޭގައި ގިނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާއެއްޗެކެވެ. ސާގުގާ ތައްޔާރުކުރާ ކެއުންތަކުގެ ތެރެއިން ސާގު ބޮނޑިބަތަކީފާހަގަކޮށްލެވޭ މީރު ފޮނިކާނާއެކެވެ. އީދު ދުވަހާއި ޚާއްސަ ހަފްލާތަކުގެ ސުފުރާމަތިން ޖާގަހޯދާ މިބޮނޑިބަތަކީ ގިނަ ދިވެހިންގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ކެއުމެކެވެ.

zileybi

ޒިލޭބި

ޒިލޭބީއަކީ މީރު ފޮނިކާނާއެކެވެ. ޒަމާނަށްއައި ބަދަލާއެކު ޒިލޭބި ތައްޔާރުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލެއް އައިނަމަވެސް ރަހައަށާއިބައްޓަމަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

kulhimas

ކުޅިމަސް

ކުޅިމަހަކީދިވެހީންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ އެހާމެ މީރު އެއްޗެކަށްވާތީ 'ހެދިކާ' އިން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ކުޅިމަސް ހަދާނެގޮތެވެ.
އާންމުކޮށް ހެނދުނު ނާސްތާއަށް ދިވެހިންތައްޔާރުކުރާ ކުޅިމަހަކީ ރޮއްޓާއި އަދި ބަތާއި އެއްކޮށްވެސް ކާލަން މީރުކެއުމެކެވެ.
 

caramel pudding

ކްރީމް ކެރަމަލް ޕުޑިން

ރޯދަވީއްލާ ގަޑިގައަށް ކާލަން އެންމެ ބޭނުންފޮނިކާއެއްޗަކީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ؟ ގިނަބޭފުޅުންގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ކެރަމަލް ޕުޑިންކަމަށްއަޅުގަނޑަށް ޔަގީނެވެ.
ކެރަމަލް ޕުޑިންއަކީ ގިނަތަފާތު ގޮތްތަކަކަށްތައްޔާރުކޮށްލެވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަޖުމަ ބައްލަވާލަން މިރެސިޕީއާއި އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށްލަމާހިނގާށެވެ.

chili paste

ޗިލީ ޕޭސްޓް

އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުން ކުޅިކޮށް ކެއުމަށްލޯބިކުރެއެކެވެ. ރެސްޓޯރެންޓަކުން ނުވަތަ އެހެން ތަނަކުން ކާލިޔަސް ކާތަކެތީގައި ކުޅިމަޑުވެއްޖެނަމަ ނޫނީ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލަން ބޭނުންކުރާ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ޗިލީޕޭސްޓް ކަމުގައި ބުނުމަކީ ދޮގަކަށްނުވާނެއެވެ.

saagu kandhi

ސާގު ކަނދި

ސާގު ކަންޖަކީ އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ސާގު ކަނދިވެސް ޒަމާނީވެ، ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. ސާގުން ތައްޔާރު ކުރާ މި މީރު ބުއިމަކީ ހުރިހާ އިރެއްގެ ނާސްތާގައި ވެސް އިންސާފުކޮށްލަން ރަނގަޅު ބުއިމެކެވެ.  

bis riha recipe

ބިސް ރިހަ

ރިހަޔަކީ މެންދުރާއި، ރޭގަނޑުގެ ނާސްތާގައިދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކާނާއެކެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު އެތައް ވައްތަރެއްގެރިހަ ތައްޔާރުކުރާއިރު، ބިސް ރިހަޔަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރިހަޔެކެވެ.

riha folhi

ރިހަފޮޅި

ރިހަފޮޅިއަކީ ތައްޔާރުކޮށްލަން މާއުދަނގޫ ހެދިކާއެއްނޫނެވެ. ރިހަފޮޅި އަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެމެދުގައިމަގުބޫލު އަދި އެހާމެ މީރުހެދިކާއެކެވެ.