ރެސިޕީ ބާވަތް: ހެދިކާ

ކުޅި ބޯކިބާ

ކުޅި ބޯކިބަލަކީ ދިވެހިންގެ ކާ ސުފުރާ މައްޗަށް ވަރަށް އާންމު ހެދިކާއެކެވެ. ކުޅި ބޯކިބަލުގެ ތަފާތު އެއްތައް ރަހަތަކެއް ހުންނައިރު ކުޅި ބޯކިބާ ތައްޔާރު ކުމުގައިވެސް ތަފާތު އެތައް ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅެއެވެ.
މިފަހަރު "ހެދިކާ" އިން މި ގެނެސްދެނީ ވަރަށް މީރު ކުޅި ބޯކިބަލުގެ ރެސިޕީއެކެވެ.

havaadhulee bis

ހަވާދުލީ ބިސް

ތެލުނުލާ މީރު ހެދިކާއެއް ތައްޔާރު ކޮއްލަން ހަވާދުލީ ބިސް އަޖުމަބައްލަވާލާ!

keemiyaa

ކީމިޔާ – އޮށްކީމިޔާ

ކީމިޔާއަކީ ދިވެހި ސުފުރާތައްމަތިންއާންމުކޮށް ފެންނަ، ހަވީރުސައިގަޑިއަށް އިންސާފުކޮށްލަން މީރު ހެދިކާއެކެވެ.
 އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި ދިވެހިންމިހަދާ ކީމިޔާއާއި ވައްތަރު ހެދިކާއައް ހަދާއުޅެއެވެ.
 ވަޅޯމަސް ބޭނުންކޮއްގެން 'ހެދިކާ' އިންމިގެނެސްދޭ ކީމިޔާ އަޖުމަ ބައްލަވާލައްވާ، މީރުވާނެއެވެ.

caramel pudding

ކްރީމް ކެރަމަލް ޕުޑިން

ރޯދަވީއްލާ ގަޑިގައަށް ކާލަން އެންމެ ބޭނުންފޮނިކާއެއްޗަކީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ؟ ގިނަބޭފުޅުންގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ކެރަމަލް ޕުޑިންކަމަށްއަޅުގަނޑަށް ޔަގީނެވެ.
ކެރަމަލް ޕުޑިންއަކީ ގިނަތަފާތު ގޮތްތަކަކަށްތައްޔާރުކޮށްލެވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަޖުމަ ބައްލަވާލަން މިރެސިޕީއާއި އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށްލަމާހިނގާށެވެ.

riha folhi

ރިހަފޮޅި

ރިހަފޮޅިއަކީ ތައްޔާރުކޮށްލަން މާއުދަނގޫ ހެދިކާއެއްނޫނެވެ. ރިހަފޮޅި އަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެމެދުގައިމަގުބޫލު އަދި އެހާމެ މީރުހެދިކާއެކެވެ.

bajiyaa

ބަޖިޔާ

ބަޖިޔަލަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެ ސުފުރާމަތިފަޅުފިލުވައިދޭ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ބައިވެރިޔާއެވެ. ބަޖިޔަލަކީ އަގަޔަށް މީރުހެދިކާއެއް ނަމަވެސް، ތައްޔާރުކޮށްލަން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާ އެއްޗެކެވެ. ކަންމިހެންއޮތަސް، ބަޖިޔަލަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހިންގެ އެއްވަނަ ޗޮއިސްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ބިސް ކީމިޔާ

ބިސް ކީމިޔާއަކީ ވަރަށްގިނަ ދިވެހިންނަށް ކަމުދާ ހެދިކާއެކެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ހަވީރުސައިގަޑިއަށާއި، ރޯދަމަހު ރޯދަވީއްލުމަ ށް ބިސް ކީމިޔާއަކީ މުހިންމު ހެދިކާއެކެވެ.
ބިސް ކީމިޔާގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ، އެއީ މަސްއަޅައިން ހަދާފައި ހުންނަބިސްކީމިޔާއާއި ތަރުކާރީ އެކަނި އަޅައިން ހަދާފާ ހުންނަ ބިސް ކީމިޔާއެވެ.

paan pudding recipe

ޕާން ޕުޑިން

ޕާން ޕުޑިން އަކީ މީރު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ.އާންމުކޮށް ދިވެހިން ރޯދަމަހު ރޯދަ ވީއްލަން ޕާން ޕުޑިން ހަދައި އުޅެއެވެ.

gabulhi boakiba recipe

ގަބުޅި ބޯކިބާ

ގަބުޅި ބޯކިބަލަކީ ޒަމާއްނުއްސުރެ  ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ. ގަބުޅީގައިތައްޔާރުކުރާ މި ބޯކިބަލަކީ އަނގަޔަށް މީރު ބޯކިބަލެކެވެ.

rihaakuru folhi recipe

ރިހާކުރު ފޮޅި

ރިހާކުރަކީ ދިވެހީންގެ މެދުގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނުވާ އެއްޗެކެވެ. ރިހާކުރަކީ ކޮންމެ އިރެއްގެ ކެއުމުގައި ވެސް ހިމަނާލެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާއިރު، ރިހާކުރުން ތައްޔާރުކުރާ ތަފާތު ގިނަ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރެއެވެ. އެގެތުން ރިހާކުރު ފޮޅި އަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެ މެދުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަގުބޫލު ހެދިކާއެކެވެ.