ރެސިޕީ ބާވަތް: ހެދިކާ

ކުރީމް ޖެހި ބަނަސް

ކުރީމް ޖެހި ބަނަހަކީ ދިވެހިން އާންމުކޮށް ކައި އުޅޭހެދިކާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެއް ހެދިކާއެވެ.