ރެސިޕީ ބާވަތް: ސައިޑް ޑިސް

chili paste

ޗިލީ ޕޭސްޓް

އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުން ކުޅިކޮށް ކެއުމަށްލޯބިކުރެއެކެވެ. ރެސްޓޯރެންޓަކުން ނުވަތަ އެހެން ތަނަކުން ކާލިޔަސް ކާތަކެތީގައި ކުޅިމަޑުވެއްޖެނަމަ ނޫނީ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލަން ބޭނުންކުރާ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ ޗިލީޕޭސްޓް ކަމުގައި ބުނުމަކީ ދޮގަކަށްނުވާނެއެވެ.

lonumirus recipe

ލޮނުމިރުސް

ލޮނުމިރުހަކީ އާނމު ގޮތެއްގައި ގަރުދިޔަ އާއި ބަތާއިކާއިރު ރަހަ ހެޔޮވަރު ކޮށްލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ކެއުމެކެވެ. ގަރުދިޔައިގެއިތުރުން ރިހާކުރު އަދި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރިހަޔާއި އެކީ ކެއުމަށް  ލޮނުމިރުހަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗެކެވެ.
ލޮނުމިރުހަކީ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ވަރަށް ގިނަދުވަސް ވަންދެން ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓޭނެ ކެއުމެކެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ އައިސްއަލަމާރީގައި ކޮންމެހެންވެސް ހުންނަން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ.