ކުރީމް ޖެހި ބަނަސް

ކުރީމް ޖެހި ބަނަސް

ކުރީމް ޖެހި ބަނަސް

ކުރީމް ޖެހި ބަނަހަކީ ދިވެހިން އާންމުކޮށް ކައި އުޅޭހެދިކާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެއް ހެދިކާއެވެ.
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 10 މިނެޓް
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #