ރެސިޕީ ބާވަތް: ލުއިކާނާ

theluli banbukeyo recipe

ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ

ތެލުލި ބަނބުކޭލަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހީން ކައި އުޅޭ ކާނާއެކެވެ. ލުއި ކާނާ އެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ ވެފައިވަނީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އެއްޗަކަށެވެ. މިޒަމާނާއި ޚިލާފަށް އެވޭލާ ޒަމާނުގައި ބަނބުކެޔޮ ތެލުލަނީ ކާށި ތެލުގައި ނޫނީ ތެލުލާއިރު ކުޑަ ހަކުރުކޮޅެއް ވެސް އަޅައިގެންނެވެ. މިހާރުވެސް، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަކުރު އަޅައިގެން ބަނބުކެޔޮ ތެލުލައެވެ. ފިލާވާޅު ދަސްކުރާއިރުގައްޔާއި، ފިލްމު ބަލާއިރުގައްޔާއި، ފުޓުބޯޅަ މެޗުތައް ބަލާއިރުގައި ވެސް ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ ވެފައިވަނީ އެންމެ މަގުބޫލު ބައިވެރިޔާއަށެވެ.

rihaakuru folhi recipe

ރިހާކުރު ފޮޅި

ރިހާކުރަކީ ދިވެހީންގެ މެދުގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނުވާ އެއްޗެކެވެ. ރިހާކުރަކީ ކޮންމެ އިރެއްގެ ކެއުމުގައި ވެސް ހިމަނާލެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާއިރު، ރިހާކުރުން ތައްޔާރުކުރާ ތަފާތު ގިނަ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރެއެވެ. އެގެތުން ރިހާކުރު ފޮޅި އަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެ މެދުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަގުބޫލު ހެދިކާއެކެވެ.

ކުރީމް ޖެހި ބަނަސް

ކުރީމް ޖެހި ބަނަހަކީ ދިވެހިން އާންމުކޮށް ކައި އުޅޭހެދިކާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެއް ހެދިކާއެވެ.