ރެސިޕީ ބާވަތް: ފޮނިކާނާ

suji recipe

ސޫޖީ

ރަވައިގައިތައްޔާރުކުރާ މި ފޮނިބުއިމަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައިވެސް މަގުބޫލުބުއިމެކެވެ. އެހާމެމީރު، ދިވެހިރަހަތައް ގިނަ މިބުއިން ހޫނުކޮށް ނޫނީ ފިނިކޮށްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
 ދިވެހިންގެސުފުރާތަކުގަ ސޫޖީ އަގީ މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ.

saagu bondibai

ސާގު ބޮނޑިބަތް

ސާގަކީ އޭގައި ގިނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާއެއްޗެކެވެ. ސާގުގާ ތައްޔާރުކުރާ ކެއުންތަކުގެ ތެރެއިން ސާގު ބޮނޑިބަތަކީފާހަގަކޮށްލެވޭ މީރު ފޮނިކާނާއެކެވެ. އީދު ދުވަހާއި ޚާއްސަ ހަފްލާތަކުގެ ސުފުރާމަތިން ޖާގަހޯދާ މިބޮނޑިބަތަކީ ގިނަ ދިވެހިންގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ކެއުމެކެވެ.

zileybi

ޒިލޭބި

ޒިލޭބީއަކީ މީރު ފޮނިކާނާއެކެވެ. ޒަމާނަށްއައި ބަދަލާއެކު ޒިލޭބި ތައްޔާރުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލެއް އައިނަމަވެސް ރަހައަށާއިބައްޓަމަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

caramel pudding

ކްރީމް ކެރަމަލް ޕުޑިން

ރޯދަވީއްލާ ގަޑިގައަށް ކާލަން އެންމެ ބޭނުންފޮނިކާއެއްޗަކީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ؟ ގިނަބޭފުޅުންގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ކެރަމަލް ޕުޑިންކަމަށްއަޅުގަނޑަށް ޔަގީނެވެ.
ކެރަމަލް ޕުޑިންއަކީ ގިނަތަފާތު ގޮތްތަކަކަށްތައްޔާރުކޮށްލެވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަޖުމަ ބައްލަވާލަން މިރެސިޕީއާއި އެއްގޮތައް ތައްޔާރުކޮށްލަމާހިނގާށެވެ.

saagu kandhi

ސާގު ކަނދި

ސާގު ކަންޖަކީ އެވޭލާ ޒަމާނުއްސުރެން ދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ. ޒަމާނަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ސާގު ކަނދިވެސް ޒަމާނީވެ، ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. ސާގުން ތައްޔާރު ކުރާ މި މީރު ބުއިމަކީ ހުރިހާ އިރެއްގެ ނާސްތާގައި ވެސް އިންސާފުކޮށްލަން ރަނގަޅު ބުއިމެކެވެ.  

paan pudding recipe

ޕާން ޕުޑިން

ޕާން ޕުޑިން އަކީ މީރު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ.އާންމުކޮށް ދިވެހިން ރޯދަމަހު ރޯދަ ވީއްލަން ޕާން ޕުޑިން ހަދައި އުޅެއެވެ.

gabulhi boakiba recipe

ގަބުޅި ބޯކިބާ

ގަބުޅި ބޯކިބަލަކީ ޒަމާއްނުއްސުރެ  ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލު ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ. ގަބުޅީގައިތައްޔާރުކުރާ މި ބޯކިބަލަކީ އަނގަޔަށް މީރު ބޯކިބަލެކެވެ.