މުރަނގަފަތު ބިސްގަނޑު

މުރަނގަފަތު ބިސްގަނޑު

 

މުރަނގަފަތު ބިސްގަނޑު

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ބިހަކީ ހެނދުނު ނާސްތާގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ ބާވަތެކެވެ. އެހެންކަމުން، ތަފާތު އެކި ގޮތަކަށް ބިސްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްގެން ނާސްތާގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރެއެވެ. ބިހަކީ ގިނަ މިންވަރަކަށް ޕްރޮޓީންސް އެކުލެވޭ އެއްޗެއްކަމަށް ވާއިރު، ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިސްގަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށްލާއިރު މުރަނގަ ފަތަކީ އެއަށް އިތުރުކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.   
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ކެއްކުމަށް: 10 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 20 މިނެޓް
muranga fathu bisgandu recipe
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #