ރެސިޕީ ބާވަތް: ނާސްތާ

kulhimas

ކުޅިމަސް

ކުޅިމަހަކީދިވެހީންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ އެހާމެ މީރު އެއްޗެކަށްވާތީ 'ހެދިކާ' އިން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ކުޅިމަސް ހަދާނެގޮތެވެ.
އާންމުކޮށް ހެނދުނު ނާސްތާއަށް ދިވެހިންތައްޔާރުކުރާ ކުޅިމަހަކީ ރޮއްޓާއި އަދި ބަތާއި އެއްކޮށްވެސް ކާލަން މީރުކެއުމެކެވެ.
 

rihaakuru folhi recipe

ރިހާކުރު ފޮޅި

ރިހާކުރަކީ ދިވެހީންގެ މެދުގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނުވާ އެއްޗެކެވެ. ރިހާކުރަކީ ކޮންމެ އިރެއްގެ ކެއުމުގައި ވެސް ހިމަނާލެވޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވާއިރު، ރިހާކުރުން ތައްޔާރުކުރާ ތަފާތު ގިނަ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރެއެވެ. އެގެތުން ރިހާކުރު ފޮޅި އަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެ މެދުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަގުބޫލު ހެދިކާއެކެވެ.

muranga fathu bisgandu recipe

މުރަނގަފަތު ބިސްގަނޑު

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ބިހަކީ ހެނދުނު ނާސްތާގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ ބާވަތެކެވެ. އެހެންކަމުން، ތަފާތު އެކި ގޮތަކަށް ބިސްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްގެން ނާސްތާގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރެއެވެ. ބިހަކީ ގިނަ މިންވަރަކަށް ޕްރޮޓީންސް އެކުލެވޭ އެއްޗެއްކަމަށް ވާއިރު، ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިސްގަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށްލާއިރު މުރަނގަ ފަތަކީ އެއަށް އިތުރުކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.   

kopee fathu mashuni recipe

ކޮޕީފަތު މަސްހުނި

މަސްހުންޏަކީ ދިވެހިން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ބާވަތޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން، މަސްހުނީގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސްހުނި ބޭނުންކުރާއިރު، ކޮޕީ ފަތު މަސްހުންޏަކީ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މަސްހުނީގެ އެއް ބާވަތެވެ.