ކޮޕީފަތު މަސްހުނި

ކޮޕީފަތު މަސްހުނި

 

ކޮޕީފަތު މަސްހުނި

މަސްހުންޏަކީ ދިވެހިން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ބާވަތޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން، މަސްހުނީގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސްހުނި ބޭނުންކުރާއިރު، ކޮޕީ ފަތު މަސްހުންޏަކީ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މަސްހުނީގެ އެއް ބާވަތެވެ.  
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 10 މިނެޓް
kopee fathu mashuni recipe

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #