ކޮޕީފަތު މަސްހުނި

ކޮޕީފަތު މަސްހުނި

 

ކޮޕީފަތު މަސްހުނި

މަސްހުންޏަކީ ދިވެހިން ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ބާވަތޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން، މަސްހުނީގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސްހުނި ބޭނުންކުރާއިރު، ކޮޕީ ފަތު މަސްހުންޏަކީ އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މަސްހުނީގެ އެއް ބާވަތެވެ.  
ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 10 މިނެޓް
ޖުމްލަ ވަގުތު: 10 މިނެޓް
kopee fathu mashuni recipe
އިސްތިހާރު ކުރުމަށް
785-3103
ގުޅުއްވާ!

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް

ރޭޓިންގް އެއް ދެއްވާ:


ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއަށް އެއްބަސްވަމެވެ. #