ރެސިޕީ ބާވަތް: މެއިން ކޯސް

ފުރައިޑް ރައިސް – ތަރުކާރީ

މިއީ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިތައްޔާރު ކޮއްލެވޭނެ، ތައްޔާރު ކޮއްލަން ފަސޭހަ އަދި އަނގަޔަށް މީރު ކެއުމެކެވެ.

mas bai recipe

މަސްބަތް

މަސްބަތަކީ ދިވެހީންގެ ގިނަ ރަހަތަކެއްއެކުވެ މަސްހުނިވެފައިވާ، އޭގެ ރަހަ މީރު ކެއުމެކެވެ. އޭރާ މިހާރުވެސް ދިވެހީންގެތެރޭގައި މަޤުބޫލު ކެއުމެކެވެ.