ރެސިޕީ ބާވަތް: ރިހަ

kulhimas

ކުޅިމަސް

ކުޅިމަހަކީދިވެހީންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ އެހާމެ މީރު އެއްޗެކަށްވާތީ 'ހެދިކާ' އިން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ކުޅިމަސް ހަދާނެގޮތެވެ.
އާންމުކޮށް ހެނދުނު ނާސްތާއަށް ދިވެހިންތައްޔާރުކުރާ ކުޅިމަހަކީ ރޮއްޓާއި އަދި ބަތާއި އެއްކޮށްވެސް ކާލަން މީރުކެއުމެކެވެ.
 

bis riha recipe

ބިސް ރިހަ

ރިހަޔަކީ މެންދުރާއި، ރޭގަނޑުގެ ނާސްތާގައިދިވެހީންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކާނާއެކެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު އެތައް ވައްތަރެއްގެރިހަ ތައްޔާރުކުރާއިރު، ބިސް ރިހަޔަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރިހަޔެކެވެ.

banbukeyo riha recipe

ބަނބުކެޔޮ ރިހަ

ބަނބުކޭލަކީ އޭގައި އެތަކެއް ކާއެއްޗެއްތައްޔާރުކުރާ ރާއްޖޭގައި ހެދޭ މޫސުމީ ތަރުކާރީއެކެވެ. ބަނބުކެޔޮ ރިހައަކީޒަމާނުންސުރެ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑު މަޤުބޫލުކަމެއް ހޯދައިފައިވާރިހައެކެވެ.
މިއީ ބަތާއި، ރޮއްޓާއެކުވެސް ކާލަންވަރިށްމީރު ރިހައެކެވެ.

aluvi riha recipe

އަލުވި ރިހަ

އަލުވި ރިހައަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤުބޫލުރިހަ އެކެވެ. މިއީ ރޮއްޓާ އަދި ބަތާއި އެކުވެސް ކާލަން ވަރަތް މީރު ރިހައެކެވެ.