ލަފުޒު: ތެލުނުލާ

havaadhulee bis

ހަވާދުލީ ބިސް

ތެލުނުލާ މީރު ހެދިކާއެއް ތައްޔާރު ކޮއްލަން ހަވާދުލީ ބިސް އަޖުމަބައްލަވާލާ!

riha folhi

ރިހަފޮޅި

ރިހަފޮޅިއަކީ ތައްޔާރުކޮށްލަން މާއުދަނގޫ ހެދިކާއެއްނޫނެވެ. ރިހަފޮޅި އަކީ ހަވީރު ސަޔަށް ދިވެހީންގެމެދުގައިމަގުބޫލު އަދި އެހާމެ މީރުހެދިކާއެކެވެ.