ރެސިޕީ ބާވަތް: ބުއިން

suji recipe

ސޫޖީ

ރަވައިގައިތައްޔާރުކުރާ މި ފޮނިބުއިމަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައިވެސް މަގުބޫލުބުއިމެކެވެ. އެހާމެމީރު، ދިވެހިރަހަތައް ގިނަ މިބުއިން ހޫނުކޮށް ނޫނީ ފިނިކޮށްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
 ދިވެހިންގެސުފުރާތަކުގަ ސޫޖީ އަގީ މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ.

anbu lassi

އަނބު ލައްސީ

އަނބުލައްސީ ނުވަތަ އަނބު ސްމޫތީ އަކީ އިންޑިޔާގެ ބުއިމެއް، ދިވެހި ދޮންއަނބުގައި ތައްޔާރުކޮށްލައިފިނަމަ އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެއެވެ.